VS Sokolská 26 na facebooku
Klub Parník
Minikino
Klub Atlantik
Kulturní zařízení Gama
Výstavní síň Sokolská 26
CKV
Aktuální výstava
Připravujeme
Archív výstav
Vzdělávací programy
Virtuální prohlídka
Fotogalerie
Kontakt
VÝSTAVNÍ SÍŇ SOKOLSKÁ 26
AKTUÁLNÍ VÝSTAVA
23.8.2021 - 8.10.2021

Argišt Alaverdyan

Argišt Alaverdyan je zástupcem generace malířů, kteří k malbě přistupují jako k plně aktuálnímu médiu současného vědecko-technologického diskurzu. Vedlejším produktem tohoto přístupu je jistá deromantizace malby, která zbytkově přežívá v jejím obecném chápání. Autorův přístup je jednak dán obsahovým směrováním, kdy analyzuje možnosti zobrazení a zobrazování mikrotechnologických prvků i kódovacích procesů, a jednak technickou vytříbeností malby, kterou autor podrobuje trpělivé cizelaci. Malba jednoduše svou čistotou a jasnou orientací nijak nezaostává nad svrchovanou technickou povahou zobrazovaných technických fragmentů. V sérii Multitasking autor rozvíjí technologickou inspiraci o zkoumání fenoménu multitaskingu, který se v posledních letech vžil do běžně používaného pojmosloví . Obecně však termín pochází z informatiky.
Alaverdyan pracuje na přenesení podstaty pojmu z jeho původního prostředí, což jsou mikroprocesory a operační systémy, do prostoru obrazu. Zkoumá dvě základní roviny. Vychází z formátové disproporce, kdy milimetrové součástky získávají zcela jiné souvislosti a tektonické balance ve formátech, které násobně převyšují rozměry monitorů, jakožto nám předdefinovaného a zažitého výstupu digitálního světa. Analyzuje také možnosti práce s prostorem a jeho hloubkou, kdy posunutí roviny určuje prostředí odlišných procesů, které operační systém rychle střídá, a tím v zásadě propojuje do uživatelsky příjemného souvislého procesu, jenž navenek vystupuje jako jedna kontinuální operace. Zmíněné propojování rovin a technologických segmentů je v autorově podání jakousi samostatnou disciplínou. V malbě zhmotňuje datové toky a jejich distribuci mezi jednotlivými procesy (segmenty). Určuje fyzickou například podobu komprese a dekomprese, procesu, který je znám jak z technologického, tak fyzického světa. Pozoruhodnou součástí tohoto nazírání je také série Plants, kdy segment technologické inspirace vstupuje do světa zjevné organiky. Přeneseně odkazuje ne zdánlivou (ne)souvislost mezi živou a neživou matérií, kdy jednotícím bodem mezi člověkem a počítačem je elektrická frekvence. V této sérii vzniká na prostoru vertikálního formátu působivé propojení polarizovaných světů do kompozic koncentrované symbiózy proporce, barvy a promyšleného citlivě reagujícího obsahu.
© 2017 CKV Ostrava